Мы работаем : Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00

 Договор SEMERO UA

 Регламент SEMERO UA

 

        Договір  №                                                                           Дата:                                               м. Київ                     

 

       Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Поштовий Сервіс», надалі іменується  «Виконавець», в особі директора Єрмолаєва Петра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________________________________________,  надалі іменується «Замовник», з іншої сторони, уклали договір про транспортно-експедиторські послуги (далі — Договір).

1. Предмет договору

         1.1 З моменту заключення Договору «Виконавець»,  надає  «Замовнику»  послуги з організації перевезення вантажу відповідно до Регламенту «Виконавця», діючим на момент надання послуг

2. Вартість та умови розрахунків

         2.1 Вартість організації перевезення та транспортно-експедиторських послуг, в тому числі Винагорода «Виконавця»,, додаткові платежі визначаються виходячи з Заявки Замовника та вказуються «Виконавцем»,  в рахунку на оплату, при цьому, на кожне нерегулярне перевезення Сторони здійснюють оформлення окремих Заявок

         2.2  Вартість послуг, за даним Договором встановлена в національній валюті України. Форма розрахунків – безготівкова, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок «Виконавця».

         2.3  «Виконавець» має право змінювати вартість послуг, тільки після обов’язкового  погодження з Замовником  в письмовій формі або в електронному вигляді, і може бути доставлена за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

         2.4   Оплата послуг проводиться протягом 2(двох)днів , починаючи з дня отримання рахунку.          

        2.5  У разі несвоєчасної оплати послуг «Виконавець», має право стягнути з Клієнта пені в розмірі 0,5% за кожен день прострочення.        

        2.6  Акт здачі-приймання послуг надається одночасно з рахунком-фактурою, при цьому акт здачі-приймання вважається підписаним Клієнтом, якщо він не був оскаржений протягом двох робочих днів з моменту його отримання. 

 3. Дія Договору         

        3.1. Договір починає діяти з моменту його підписання обома сторонами.       

        3.2 Дія Договору термінами не обмежена; кожна сторона має право розірвати Договір, повідомивши про це іншу сторону. У разі припинення дії даного договору «Замовник»,  зобов’язаний сплатити «Виконавцю» послуги, надані до дати припинення договору.

 4. Форс — мажор

        4.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо доведуть. Що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу сталися внаслідок обставин, які жодна зі сторін не могла заздалегідь передбачити або попередити. До обставин непереборної сили відносять такі події, як землетрус, повінь, пожежі, страйки, воєнні дії, ембарго, а також дії влади різних держав. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за договором через форс-мажорні обставини, зобов’язана в триденний строк повідомити іншу сторону про настання або припинення форс-мажорних обставин. Належними доказами наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості слугуватимуть письмові підтвердження, що видаються Міжнародною торгово-промисловою палатою

  5. Вирішення спорів

       5.1  Суперечки Сторін у зв’язку з виконанням умов даного Договору, по можливості, повинні вирішуватись шляхом переговорів, або пред’явлення  письмової претензії. Якщо суперечки не будуть врегульовані протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такої суперечки, розгляд суперечки підлягає передачі для розгляду в Господарський суд відповідно до чинного законодавства України.

      5.2  Претензії, що виникли при виконанні умов даного Договору, повинні бути пред’явлені протягом                   3 (трьох) днів з моменту, коли виникла подія та/або стало відомо про юридичні факти (дії/події), що є підставою для пред’явлення претензій.

 6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                                       ЗАМОВНИК

ТОВ «Експрес Поштовий Сервіс»                                                        ПІП:

                                                                                                                 

р/з 26002056110286                                                                                   Паспорт:

 

банк ПАТ»ПРИВАТБАНК» м.КиЇв                                                                  Адреса:

МФО 380775

04073 м. Київ, пр-т Московский 6 оф.809

код по ЕДРПОУ 39662180 ІНН396621826544                                            @ел.пошта:

тел.044 4686196                                                                                                    тел.

 

директор _____________________ЄРМОЛАЄВ П.С                      підпис                __________________